Bronnen

Hoofdstuk 1: Wat is ontwikkeling?

 

Dietvorst, C. & R. Van Velthoven (red.) (1997). Begeleiden van ontwikkeling in theorie en onderwijspraktijk. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Kohnstamm, R. (2002a). Kleine ontwikkelingspsychologie I: het jonge kind. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Kohnstamm, R. (2002b). Kleine ontwikkelingspsychologie II: de schoolleeftijd. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Struyven, K., Baeten, M., Kyndt E., & Sierens, E. (2009). Groot worden. De ontwikkeling van baby tot adolescent: Handboek voor (toekomstige)  leerkrachten en opvoeders. Tielt: Lannoo.

Van Beemen, L. (2001). Ontwikkelingspsychologie. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Verhofstadt-Deneve, L., P. Van Geert & A. Vijt (1995). Handboek ontwikkelingspsychologie: grondslagen en theorieën. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Verhulst, F.C. (2008). De ontwikkeling van het kind. Assen: Van Gorcum.

Yserbit, S. (2007). Module 2: De leraar als opvoeder. Mechelen: KH Mechelen.

 

 

Hoofdstuk 2: Cognitieve ontwikkeling

 

Deleu, A. & D. Wante (2008). Puzzelen aan een uitdagende leeromgeving. Basisdidactiek voor de leraar lager onderwijs. Mechelen: Plantyn.

Dietvorst, C. & R. Van Velthoven (red.) (1997). Begeleiden van ontwikkeling in theorie en onderwijspraktijk. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Kohnstamm, R. (2002). Kleine ontwikkelingspsychologie: de schoolleeftijd. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Struyven, K., Baeten, M., Kyndt E., & Sierens, E. (2009). Groot worden. De ontwikkeling van baby tot adolescent: Handboek voor (toekomstige)  leerkrachten en opvoeders. Tielt: Lannoo.

Timmerman, Kaat (1995). Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen. Leuven: Acco.

Van Beemen, L. (2005). Ontwikkelingspsychologie. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Verhulst, F.C. (2008). De ontwikkeling van het kind. Assen: Van Gorcum.

Yserbit, S. (2007). Module 2: De leraar als opvoeder. Mechelen: K.H.Mechelen.

 

 

Hoofdstuk 3: Sociale ontwikkeling

 

De Fijter, R. (2000). Vrienden in overvloed: stimuleren van sociaal gedrag. Amersfoort: CPS – Onderwijsontwikkeling en advies.

Dietvorst, C. & R. Van Velthoven (red.) (1997). Begeleiden van ontwikkeling in theorie en onderwijspraktijk. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Kohnstamm, R. (2002). Kleine ontwikkelingspsychologie: de schoolleeftijd. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Koops, W. & J. Van der Werff (red.) (1988). Overzicht van de empirische ontwikkelingspsychologie 3: sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Struyven, K., Baeten, M., Kyndt E., & Sierens, E. (2009). Groot worden. De ontwikkeling van baby tot adolescent: Handboek voor (toekomstige)  leerkrachten en opvoeders. Tielt: Lannoo.

Van Beemen, L. (2001). Ontwikkelingspsychologie. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Verliefde, E. (1999). Groeipijnen in sociaal contact: ‘Sociale vaardigheden’ voor school en ouders. Leuven: Acco.

Yserbit, S. (2007). Module 2: De leraar als opvoeder. Mechelen: KH Mechelen.

 

 

Hoofdstuk 4: Morele ontwikkeling

Boon T. (2011). Leraar als opvoeder. Mechelen: Lessius Mechelen.

Boon, T. & De Vos, L. (2010). Begeleiden van kinderen 1, module 1a. Mechelen: KHMechelen.

Andries, C. (2002). Ontwikkelingspsychologie I. Brussel: VUB.

De Bouw, B. (2008). De leraar als opvoeder. Mechelen: KHMechelen.

Dietvorst, C. & R. Van Velthoven (red.) (1997). Begeleiden van ontwikkeling in theorie en onderwijspraktijk. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Kohnstamm, R. (2002). Kleine ontwikkelingspsychologie II: de schoolleeftijd. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Van Beemen, L. (1995). Ontwikkelingspsychologie. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Yserbyt, S. (2004). Module 2: De leraar als opvoeder. Mechelen: Katholieke Hogeschool Mechelen.

 

 

Hoofdstuk 5: Leefwereld van kinderen

Allochtone jongeren gaan anders om met media (2007). Klasse voor Leerkrachten, (173), p.4-9.

Andries, C. (2002). Ontwikkelingspsychologie I. Brussel: VUB.

Boer, H., & Dieleman, A. (2010). De multiculturele kinderwereld op school. In A. Dieleman, & d. B. Fedor (Red.), De eigen wereld van het kind (pp. 188-207). Bussum: Coutinho.

Deraeck, G. (1999). Culturen in meervoud. Leende: DAMON.

Geurts, K., & Van Woensel, A. (2005). In D. Mellaerts (Red.), Genderzakboekje 2005. Zij en hij op de arbeidsmarkt. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ESF-Agentschap, Administratie Werkgelegenheid.

Klasse. (1999, 04 01). De eerste lijn – Verschillen. Opgeroepen op 09 15, 2011, van Klasse: http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn.php?id=7399

Kohnstamm, R. (2002). Kleine ontwikkelingspsychologie II: de schoolleeftijd. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Studiedienst van de Vlaamse Regering. VRIND 2010. 2010: Vlaamse Overheid.

Van Beemen, L. (1995). Ontwikkelingspsychologie. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Van Dale Lexicografie (2007). Geraadpleegd 10 oktober 2007, http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/

Vlaamse Overheid. (sd). Opgeroepen op 09 15, 2011, van beStat: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/webinterface/

Vlaamse Overheid. (2004, 12 24). Besluit van de Vlaamse Regering in verband met maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie. Opgeroepen op 09 16, 2011, van Bestuurszaken: http://www.bestuurszaken.be/enkele-juridische-documenten

Vlaamse Overheid. (2003, 02 28). Decreet betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid. Opgeroepen op 09 15, 2011, van Inburgering: http://www.inburgering.be/inburgering/nl/regelgeving-beleidsdocumenten

Vlaamse Overheid. (1998). Decreet inzake Vlaams Beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden. Opgeroepen op 09 15, 2011, van Kruispunt Migratie-integratie: http://www.kruispuntmi.be/thema.aspx?id=935

Vlaamse Overheid. (sd). Visie op diversiteit. Opgeroepen op 09 15, 2011, van Site van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: http://www.ond.vlaanderen.be/diversiteit/visie/default.htm

 Yserbyt, S. (2004). Module 2: De leraar als opvoeder. Mechelen: Katholieke Hogeschool Mechelen.

 

 

Hoofdstuk 6: Beroepsprofiel en basiscompetenties

 

Nieuwe leraars in de maak (1999). Klasse, 10(92), 14.

Roels, K. (1997). Een nieuw gezicht voor de lerarenopleiding? Brandpunt, 25(9), 296-298.

Aelterman, A., Meysman, H., Troch, F., Vanlaer, O., & Verkens, A. (2008). Hoe worden leraren daartoe gevormd?: Een nieuw profiel voor de leraar kleuteronderwijs en lager onderwijs. Brussel: Departement Onderwijs en Vorming.

 

Hoofdstuk 7: Motivatie

 

De Bouw, B. (2009). De leraar als opvoeder. Mechelen: Katholieke Hogeschool Mechelen.

Lens, W. & DePreeuw, E. (1998). Studiemotivatie en faalangst nader bekeken. Leuven: Universitaire Pers Leuven.

License

Kind in ontwikkeling Copyright © 2013 by Tim Boon. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *